News

ทั่วโลกสับสนฉีดวัคซีนให้เด็กดีหรือไม่ ผลลัพธ์จะไปในทิศทางใด

ถึงแม้ว่าในตอนนี้วัคซีนโควิด-19 ที่ถูดระดมฉีดให้กับคนทั่วโลก จะยังคงเป็นเพียงแค่ภูมิคุ้มกัน ที่ไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ 100% แต่ทว่าก็เป็นสิ่งจำเป็นที่คนทั่วโลกควรได้รับ เพราะมันย่อมเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ที่สำคัญยังช่วยลดอัตราการติดเชื้อที่รุนแรงได้ดีด้วย เมื่อวัคซีนเป็นของดี แต่ทำไมหลายประเทศยังไม่ให้เด็กฉีด ถือว่ายังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่เลิก เกี่ยวกับประเด็นการให้วัคซีนกับเด็กอายุ 12 – 15 ปี ว่าจริง ๆ แล้วเรื่องนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของอังกฤษ หรือ เจซีวีไอ (JCVI) ได้ออกมาท้วงติงผ่านการวิเคราะห์ว่าแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มดังกว่าอาจมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากเชื้อโควิดที่มีต่อคนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก […]

Read more